Statuten Poldertuin – ‘t Vissertje

Oprichting 7 februari 1994
1e wijziging 17 maart 1995
2e wijziging 2 februari 1996
3e wijziging 16 januari 1997
4e wijziging 19 december 1998
5e wijziging 26 juni 1999
6e wijziging 19 januari 2000
7e wijziging 16 mei 2002
8e wijziging 15 mei 2013
9e wijziging 15 april 2014
10e wijziging 24 november 2022
11e wijziging 10 augustus 2023

STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging De Poldertuin-‘t Vissertje.
2. De vereniging is gevestigd te Moordrecht en duurt onbepaalde tijd voort.

DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van de leden/eigenaren en gebruikers van in de parken “De Poldertuin” en “’t Vissertje” gelegen recreatiewoningen en caravans met erven te Oosteinde, Moordrecht, hierna te noemen: “de kavels”, in het bijzonder door zorg te dragen voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het toezicht op alle zaken welke zich in de parken “De Poldertuin” en “’t Vissertje” bevinden;
b. het behartigen van de belangen van de leden/eigenaren en gebruikers van voormelde kavels en namens hen voeren van procedures bij de rechtbank en andere overheidslichamen.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door een zinvol beheer van de in gemelde parken gelegen wateren, wegen, terreinen en voorzieningen, al dan niet in mede-eigendom bij de eigenaren van de kavels, door het leggen en bevorderen van onderlinge en persoonlijke contacten, het bevorderen van een 2 aangenaam en met de omgeving harmoniërend leefklimaat in de parken “De Poldertuin” en “’t Vissertje”, het opstellen van gedragsregels en het mede namens de leden aangaan van overeenkomsten ter zake van het beheer, onderhoud en de exploitatie van voorzieningen, en ter zake van diensten, leveringen, eventuele collectieve verzekeringen en werkzaamheden ten behoeve van de parken “De Poldertuin” en “’t Vissertje” en de leden/eigenaren.

DE PARKEN “DE POLDERTUIN EN ‘T VISSERTJE”
Artikel 3.
Het park De Poldertuin, gelegen bij het Oosteinde 11, wordt gevormd door de kavels 51 tot en met 147 en het park ‘t Vissertje, gelegen bij het Oosteinde 3, door de kavels 1 tot en met 50, 1a tot en met 14A en 36A.

LEDEN
Artikel 4.
1.Leden van de vereniging zijn uitsluitend de eigenaren van de in de parken gelegen kavels, behoudens het hierna in dit lid bepaalde. Per kavel wordt slechts één lidmaatschap aangenomen en erkend. De oprichters zijn eveneens lid van de vereniging en kunnen hun lidmaatschap te allen tijde door opzegging beëindigen.
2.Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Elk lid is verplicht een eventuele adreswijziging terstond aan de secretaris op te geven. Alle kennisgevingen aan leden kunnen geschieden aan het in het register opgenomen adres.
3.Het lidmaatschap is niet persoonlijk, in die zin dat het vatbaar is voor overgang en overdracht, doch uitsluitend tezamen met de kavel waarop het lidmaatschap betrekking heeft. Indien het lidmaatschap deel uitmaakt van een onverdeeldheid zijn de betrokkenen verplicht één hunner aan te wijzen tot vertegenwoordiging ten opzichte van de vereniging. Van overdracht of overgang van het lidmaatschap wordt binnen één maand aan de secretaris kennis gegeven.
4.Door zijn toetreding tot de vereniging verbindt ieder lid zich – op verbeurte bij niet-nakoming van een direct opeisbare boete ten behoeve van de vereniging van vijf en twintig duizend euro (€ 25.000,00) om bij iedere vervreemding van één of meer kavels waarvan hij eigenaar is aan zijn rechtsopvolger in de akte van overdracht op te leggen en als derdenbeding voor de vereniging te aanvaarden:
a. de verplichting om lid te worden van de vereniging en lid te blijven zolang hij eigenaar is van een kavel;
b. de verplichting om bij vervreemding van de betreffende kavel hiervan vooraf melding te maken bij het bestuur en eveneens melding te maken bij welke notaris het transport zal plaats vinden. Voordat de akte van levering bij deze notaris zal passeren zal hij schriftelijk bewijs overhandigen dat zijn rechtsopvolger op de hoogte is gebracht van alle geldende voorschriften welke van toepassing zijn voor de parken “De Poldertuin” en “’t Vissertje”
c. de verplichting bij wijze van kettingbeding om bij vervreemding van de betreffende kavel aan zijn rechtsopvolger de verplichtingen van een lid uit hoofde van deze statuten en het van toepassing zijnde huishoudelijk reglement, waaronder de onderhavige verplichting, op te leggen.
5. De eigenaar van één of meer kavels als ook de gebruiker van een kavel, die niet aan de verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldoen, zijn niet bevoegd om gebruik te maken van de aan de vereniging toebehorende eigendommen en voorzieningen.
6. In bijzondere gevallen kan het bestuur van voren omschreven bepalingen een afwijkend besluit nemen.
7. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Een lid dat tot erelid of lid van verdienste wordt benoemd blijft gewoon lid zolang het lidmaatschap niet is beëindigd ingevolge het bepaalde van vervreemding in artikel 4, lid 3.


VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN ; LEDEN-CONTRACTEN
Artikel 5.
1. De leden zijn verplicht de kavels te gebruiken volgens de bestemming, te weten voor het hebben van een woning (permanent wonen) dan wel een recreatiewoning.
2. De kavels dienen behoorlijk te worden onderhouden. Daartoe behoort met name het buitenschilderwerk, leidingen en installaties, onderhoud van de grondkavel en het treffen van voorzorgsmaatregelen met betrekking tot waterleidingen bij vorst.
3. De leden dienen de op de kavels betrekking hebbende aansluitingen van riool, gas, water, elektra en telefoon met bijbehorende meters en installatie te gedogen.
4. Het voortbrengen van onredelijke hinder veroorzakende muziek en geluiden is niet toegestaan.
5. Het is niet geoorloofd zonder toestemming van het bestuur beplantingen, bouwsels of schuttingen/afscheidingen te hebben waardoor het uitzicht van de andere eigenaars en/of het ontvangen van licht en lucht door de ramen zouden worden belemmerd.
6. Evenmin is het geoorloofd om auto’s, caravans, boten, tenten en dergelijke op de grondkavel te plaatsen.

Artikel 6.
1. De leden zijn gehouden bij te dragen in de gemeenschappelijke exploitatiekosten, waaronder mede begrepen de kosten uit hoofde van de door de vereniging met anderen aangegane overeenkomsten ter zake van diensten, leveringen en werkzaamheden ten behoeve van het park, welke betrekking hebben op het beheer, onderhoud, gebruik en herstelling van gemeenschappelijke gedeelten, zaken, leidingen en voorzieningen en de verschuldigde kosten wegens energiegebruik en voorzieningen (gas, water, elektra), voor zover deze laatste kosten niet aan de afzonderlijke eigenaren in rekening worden gebracht alsmede de overige kosten welke krachtens besluit van de algemene vergadering voor rekening van de leden komen.
2. Ieder lid zal in de in lid 1 bedoelde kosten bijdragen naar verhouding van het aantal van zijn kavels ten opzichte van het totaal aantal kavels. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bebouwde en onbebouwde kavels.
3. De algemene vergadering zal op basis van de hierna vermelde begroting het bedrag bepalen dat bij wijze van voorschotbijdrage dient te worden voldaan.
4. Alle door de leden verschuldigde betalingen dienen te geschieden op een door het bestuur te bepalen bank- of girorekening en wel binnen vier weken na de door de secretaris of penningmeester vast te stellen verschijndatum.
5. Een lid is behoudens dwingend wettelijke bepalingen niet bevoegd zolang hij eigenaar van een kavel is zijn lidmaatschap op te zeggen.
6. De bij het einde van een lidmaatschap bestaande (opeisbare) financiële verplichtingen van het betreffende lid jegens de vereniging blijven voor diens rekening ook na beëindiging van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan het lid jegens de vereniging geen aanspraak op enig batig saldo of reserve geldend maken. Een nieuw lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële verplichtingen van zijn rechtsvoorganger inzake diens lidmaatschap van de vereniging en wel voor wat betreft het lopende boekjaar en de twee daaraan voorafgaande boekjaren.
7. Het bestuur kan de vereniging in naam van de leden al zodanige rechten doen bedingen en verplichtingen doen aangaan, welke betrekking hebben op- of bevorderlijk kunnen zijn tot de doelstellingen van de vereniging, waaronder met name begrepen het aangaan, beëindigen of wijzigen van op het Park betrekking hebbende overeenkomsten met derden en het vaststellen en wijzigen van de door de leden verschuldigde vergoedingen uit hoofde van zodanige overeenkomsten. Het bepaalde bij artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
8. De vereniging kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming.
9. Indien een lid het ingevolge dit artikel 6 door haar aan de vereniging verschuldigde bedrag niet binnen een maand, nadat het bedrag opeisbaar is geworden, aan de vereniging heeft voldaan, is hij hierover van de datum van opeisbaarheid een rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarheid verhoogd met twee punten, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00), onverminderd het recht voor de vereniging op nakoming. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 7.
De leden of oud-leden zijn niet op grond van de wet verplicht om in een tekort van de vereniging bij te dragen.

BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit minimaal vijf leden afkomstig van de vereniging dan wel uit echtgenoten of partners van de leden, behoudens het bepaalde in lid 2, en maximaal twee personen welke geen eigenaar zijn van een kavel, maar door hun specifieke kennis als lid kunnen worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de algemene vergadering. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar in één persoon.
2. Echtelieden of partners kunnen niet gelijktijdig zitting hebben in het bestuur.
3. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Het bestuur stelt een rooster op voor periodiek aftreden van de bestuursleden en brengt het rooster ter kennis van de algemene vergadering. De aftredenden zijn terstond doch niet meer dan eenmaal herkiesbaar. Hiervan kan worden afgeweken als de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen hiertoe besluit.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. ten aanzien van een bestuurslid zijnde een echtgeno(o)t(e) of partner van een lid: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van het betreffende lid, tenzij de echtgeno(o)t(e) of partner daardoor zelf lid is geworden; en
c. door bedanken, overlijden, faillissement, surséance van betaling, onder curatelenstelling en onder bewindstelling van het vermogen van het bestuurslid.
6. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, als bedoeld in artikel 9 lid 1, tweede zin. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door één of meer personen daartoe aan te wijzen door de algemene vergadering.
7. Bij belet of ontstentenis van één of meerdere bestuurders zijn de overige bestuursleden belast met het bestuur van de organisatie, met dien verstande dat er minimaal één bestuurslid moet zijn. Indien dit niet geval is treedt het volgende lid in werking.
8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden is de algemene vergadering bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het door de algemene vergadering vastgestelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, mits onder goedkeuring van de algemene vergadering.
5. De vereniging wordt vertegenwoordigd:
a. hetzij door het gehele bestuur;
b. hetzij door twee bestuursleden tezamen, waaronder de voorzitter of de secretaris.
6. Het bestuur is bevoegd één of meer bestuursleden volmacht te geven om de vereniging binnen de daarin omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
7. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar. In bestuursvergaderingen kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen mits meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid is bevoegd zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering door een medebestuurslid te laten vertegenwoordigen. Van iedere bestuursvergadering worden notulen opgemaakt, welke door de vergadering of de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris getekend.
8. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee andere bestuursleden op een termijn van ten minste zeven dagen ter plaatse als bij de oproeping te bepalen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de oproepingstermijn worden bekort.
9. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits geen der bestuursleden zich daartegen verzet en met eenparigheid van stemmen.
10. Het bestuur is bevoegd tot het uitvoeren van alle (rechts)maatregelen, welke nuttig of nodig zijn, om de bij deze statuten op een lid gelegde betalingsverplichting te vorderen en vervolgens te incasseren, zonder dat daarvoor de toestemming of goedkeuring van de algemene vergadering vereist is.

JAARVERSLAG, JAARREKENING, REKENING EN VERANTWOORDING, BEGROTING
Artikel 10.
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. Voorts wordt ter goedkeuring door de algemene vergadering een door de penningmeester opgemaakte begroting voor het lopende casu quo komende boekjaar gevoegd, welke begroting de voorlopige jaarbijdrage per lid vermeldt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. De algemene vergadering kan besluiten tot het benoemen van een accountant die naast dan wel in plaats van de in lid 4 bedoelde commissie, zulks ter keuze van de algemene vergadering, de jaarrekening van het bestuur onderzoekt en daarover een verklaring afgeeft.
8. Voor zover de vastgestelde jaarrekening een overschot vermeldt, wordt dat overschot geboekt op een daarvoor bestemde reserve-rekening. Ingeval de vastgestelde jaarrekening een tekort toont, dan zal het tekort worden gedelgd uit de in de vorige zin bedoelde reserverekening. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. de stukken als bedoeld in lid 3 van artikel 10, met het verslag van de in artikel 10 bedoeld commissie casu quo accountantsverklaring alsook de in artikel 10 bedoeld begroting;
b. de benoeming van de in artikel 10 bedoelde commissie en/of accountant voor het volgende boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden casu quo, indien dat lager is van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 15 vermelde oproepingstermijn.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 12.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden, leden van verdienste en bestuursleden van de vereniging en de huisgenoten van leden. De in 8 de vorige zin bedoelde huisgenoten en indien niet tevens lid zijnde ereleden of leden van verdienste hebben wel het recht om in de vergadering het woord te voeren doch geen stemrecht. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, alsook hun huisgenoten.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 3. Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem per hem of haar in eigendom toebehorende kavel.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk ten genoegen van de voorzitter der vergadering bij voldoende volmacht gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts voor vijf leden bij volmacht stem uitbrengen.
5. Alle ter vergadering aanwezige en toegelaten personen zijn gehouden voor de aanvang der vergadering tot tekening van presentatielijst, in te richten zoals bij reglement nader te bepalen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Tegenstemmers bij stemming over genomen besluiten kunnen op hun verzoek met name in de notulen worden genoemd. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen van de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan, tenzij de voorzitter of één der stemgerechtigden stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde als in de oproeping vermeld en bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, die der oproeping en vergadering niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste één/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet één/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 17.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bestemming aan het batig saldo gegeven zoveel mogelijk overeenkomende met de doelstellingen van de vereniging.

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
Artikel 18.
1. De vereniging heeft een huishoudelijk reglement en de algemene vergadering kan daarnaast andere reglementen vaststellen en kan deze reglementen te allen tijde wijzigen. Door het lidmaatschap is het betreffende lid eveneens gebonden aan het bepaalde in dat huishoudelijk reglement en de eventuele andere reglementen.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. In het huishoudelijk reglement is in diverse artikelen bepaald dat bij overtreding een boete is verschuldigd, naast eventuele vergoeding van verdere schade aan de vereniging en het recht van de vereniging om daarnaast tevens nakoming te vorderen.

SLOTBEPALING
Artikel 19.
1. Bij overtreding van één der bepalingen van deze statuten en/of huishoudelijk reglement, hetzij door een lid, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding.
2. Indien de betrokkenen geen gevolg geeft aan de waarschuwing, kan de vergadering hem een boete opleggen van ten hoogste een honderd vijf en twintig euro (€ 125,00) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot verdere schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn en onverminderd andere maatregelen, welke het bestuur kan nemen, krachtens deze statuten, waaronder het vorderen van nakoming. 3. De te verbeuren boeten komen ten gunste van de vereniging.
4. Indien het bedrag van de boete niet vrijwillig wordt voldaan, is het bepaalde in artikel 6 lid 9 van toepassing.
5. Het lid blijft naast de gebruiker(s) van zijn kavel(s) hoofdelijk aansprakelijk indien deze gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze statuten.
6. Indien voor de zelfde feit een boete is verschuldigd op grond van de statuten en op grond van het huishoudelijk reglement, zal de hoogste boete gelden.