Checklist en protocol cameratoezicht

CHECKLIST CAMERATOEZICHT

Inleiding
Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel zijn om objecten en terreinen te beveiligen. Bij het gebruik ervan moet de AVG in acht genomen worden, aangezien persoonsgegevens worden verwerkt.

In dit document vind je een korte checklist aan de hand waarvan je kunt nagaan wat de staat is van het cameratoezicht in de organisatie. Er is een voorbeeld opgenomen van een notitie in verband met cameratoezicht.

Ten aanzien van camerabeveiliging zijn vooral de parkeerterreinen op de recreatieparken Poldertuin en ‘t Vissertje gemarkeerd als risicovolle plaatsen waar incidenten kunnen plaatsvinden. Op basis van dit gegeven is onderstaande checklist tot stand gekomen

Checklist cameratoezicht


PROTOCOL CAMERATOEZICHT

Inleiding
Op de persoon gerichte vormen van agressie en dreigementen doen zich nauwelijks of niet voor op de parkeerterreinen van de recreatieparken Echter, beschadigingen van elkaars domeinen en bezittingen doen zich wel voor. Ook inbraken, diefstal en brandstichting hebben op de parkeerterreinen plaatsgevonden. Dat dwingt tot verscherping van de veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bestuurders van voertuigen, bewoners, mandelige gebieden en materialen.

Dit protocol is opgesteld conform de richtlijnen van de AVG. Doordat beeldmateriaal wordt opgenomen, is sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van persoonsgegevens zijn van groot belang.

Er is een groot waarschuwingsbord opgehangen waarmee duidelijk wordt gemaakt dat er sprake is van cameratoezicht. Er wordt niet expliciet aangegeven dat er opnamen worden gemaakt.

Doel
Cameratoezicht en de daarbij behorende verwerking van persoonsgegevens door middel van camera’s gebeurt alleen voor de volgende doelen:


• De bescherming van de veiligheid en gezondheid op de parkeerterreinen van de recreatieparken Poldertuin en ’t Vissertje
• Een goede beveiliging van eigendommen van bewoners en bezoekers van de parken tegen diefstal of vernieling
• Het vastleggen van incidenten

De grondslag voor cameratoezicht in en rond de parkeerterreinen is het gerechtvaardigde belang conform artikel 6 lid 1 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van bewoners, bezoekers, medewerkers van de Vereniging Poldertuin ‘t Vissertje.

Soort persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
• Video-opnamen van de zich in en rond de parken bevindende personen en zaken
• Gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum waarop en de plaats waar de video-opnamen zijn gemaakt.

Informeren betrokkenen
Er zijn borden opgehangen waaruit blijkt dat er daadwerkelijk cameratoezicht van toepassing is. Er zijn geen borden opgehangen waaruit blijkt dat er daadwerkelijk opnamen gemaakt (kunnen) worden.

Taken en verantwoordelijkheden
• De Vereniging Poldertuin ‘t Vissertje is de verwerkingsverantwoordelijke
• Als er een incident heeft plaatsgevonden worden de beelden bekeken door twee bestuursleden
• Beelden van een incident worden door het bestuur veilig gesteld van overschrijven voor een zo lang mogelijke periode
• Beeldmateriaal mag op geen enkele wijze worden bijgewerkt of gewijzigd
• Iedereen die de beelden bekijkt is tot geheimhouding verplicht van al hetgeen hem uit dien hoofde bekend wordt, tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit
• Alle personen die beelden bekijken hebben de eed of belofte afgelegd of een verklaring van geheimhouding of een integriteitsverklaring getekend

Registratie van beelden en de bewaartermijn
• De camerabeelden worden maximaal 8 dagen bewaard. Na 8 dagen worden de opnamen verwijderd, doordat er automatisch nieuwe beelden over de oude worden opgenomen.
• Als op de camerabeelden een incident is vastgelegd, zoals een strafbaar feit of een verzekeringskwestie, dan mogen de beelden bewaard worden totdat het incident is afgehandeld. Na afhandeling worden de beelden binnen 24 uur verwijderd.
• Het camerasysteem is en wordt niet gekoppeld met andere verzamelingen van persoonsgegevens van de Vereniging Poldertuin ‘t Vissertje.

Informeren van medewerkers
Bewoners zijn vooraf geïnformeerd over het installeren van de camerabeveiliging en over het protocol dat van toepassing is tijdens de algemene ledenvergadering van 3 november 2022.

Inzage van beelden
• Eenieder kan verzoeken hem mede te delen of er hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en welke persoonsgegevens dat betreft.
• Het verzoek tot het inzien van beelden wordt gericht aan het bestuurd van de Vereniging Poldertuin ‘t Vissertje. De aanvrager dient de datum, het tijdstip van opname en eventueel de reden van inzage aan te geven.
• De mededeling over verwerkte persoonsgegevens blijft achterwege voor zover noodzakelijk is in het belang van:
o Nationale veiligheid
o Openbare veiligheid
o Voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de ten uitvoering van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid
• Een ieder kan verzoeken tot afscherming of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens. Dit verzoek dient te worden gericht aan het bestuur

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het inzien van beelden.

Inzien door betrokkenen
• Een betrokkene mag alleen gegevens zien die hem of haar zelf betreffen.
• Daarnaast mag een betrokkene beelden inzien wanneer hij of zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging, en de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Inzien door derden
• Bij de beoordeling of een verzoek van een derde wordt ingewilligd, wordt overwogen of de verstrekking van persoonsgegevens plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht, en of de verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Vereniging of van de derde. Verstrekking vindt niet plaats indien het privacybelang van de betrokkene (degene die op de beelden staat) voorgaat.
• Er zal aangifte worden gedaan bij de politie als op de beelden een incident wordt waargenomen waarbij er:
o gevaar bestaat voor de algemene veiligheid van personen of goederen;
o een misdrijf op heterdaad ontdekt wordt;
o een aanwijzing is voor een terroristisch misdrijf.
• Wanneer politie of justitie op grond van hun bevoegdheden nadere gegevens vorderen, zullen die worden verstrekt. Daarbij zal eventueel het voorbehoud worden gemaakt dat de verstrekte gegevens niet aan de betrokkene bekendgemaakt mogen worden.

Toegang tot de opnameapparatuur
De ruimten en metalen kasten waarin de opnameapparatuur zich bevindt, zijn goed beveiligd. Daarbij zullen er duidelijk afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot de opnameapparatuur en wie verantwoordelijk is voor het wissen en, indien nodig, voor het inzien van beelden (volgens het protocol) gedurende de bewaartermijn.

Klachtenprocedure
Indien een medewerker of iemand van het publiek een klacht heeft over het cameratoezicht, kan deze worden ingediend via het secretariaat van de Vereniging Poldertuin ‘t Vissertje