Huishoudelijk reglement de Poldertuin – ‘t Vissertje

Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 april 1995
1e wijziging in de ALV van 14 december 1996
2e wijziging in de ALV van 7 juni 1997
3e wijziging in de ALV van 29 november 1997
4e wijziging in de ALV van 13 juni 1998
5e wijziging in de ALV van 29 november 1997
6e wijziging in de ALV van 13 juni 1998
7e wijziging in de ALV van 28 november 1998
8e wijziging in de ALV van 22 mei 2003
9e wijziging in de ALV van 9 juni 2005
10e wijziging in de ALV van 16 december 2011
11e wijziging in de ALV van 7 december 2012
12e wijziging in de ALV van 15 mei 2013
13e wijziging in de ALV van 26 november 2013
14e wijziging in de ALV van 15 april 2014
15e wijziging in de ALV van 4 november 2014
16e wijziging in de ALV van 18 november 2015
17e wijziging in de ALV van 19 april 2016
18e wijziging in de ALV van 16 november 2016
19e wijziging in de ALV van 21 november 2018
20e wijziging in de ALV van 12 juni 2019
21e wijziging in de ALV van 6 oktober 2021
22e wijziging in de ALV van 2 november 2023

DEFINITIE

a. “eigenaar” is hij, die het onbezwaarde eigendom geniet van een kavel grond, welke is gelegen in de recreatieparken De Poldertuin of ‘t Vissertje.
b. “eigenaar gebruiker” is hij die het onbezwaarde eigendom geniet van een kavel grond, met daarop voor eigen rekening gebouwd een opstal(len).
c. “eigenaar opstal(len)” is hij die eigenaar is van een voor eigen rekening geplaatste opstal(len), maar niet het onbezwaarde eigendom geniet van de grond, waarop deze opstal(len) is gebouwd.
d. “gebruiker” is hij, die, niet onder de titel van “eigenaar” of “eigenaar gebruiker” recht heeft op uitsluitend gebruik van opstal(len) als bedoeld in lid f.
e. “gezamenlijke gebruikers” zijn zij zoals omschreven in lid a. tot en met lid d.
f. “opstal(len)” dat blijkens zijn inrichting bestemd is of wordt om als afzonderlijk geheel te worden beschouwd.
g. “gemeenschappelijke gedeelten” zijn die gedeelten van de gronden, welke niet voor gebruik als afzonderlijk geheel bestemd zijn.
h. “leden vereniging” zijn zij, zoals omschreven in lid a. en b.
i. “vergadering” is de ALV van eigenaars en eigenaars gebruikers.
j. “commissies” welke onder verantwoordelijkheid van het bestuur zijn benoemd om bepaalde taken uit te voeren.
k. “gemachtigde” is een door het bestuur benoemd persoon welke is gemachtigd om onder verantwoordelijkheid van het bestuur, bepaalde taken in naam van het bestuur uit te voeren.
l. “hinder, overlast of lawaai” zijn die vormen van hinder, overlast of lawaai, veroorzaakt door een der gezamenlijke gebruikers, leidend tot klachten van meerdere gezamenlijke gebruikers.
m. “aanhangwagen”, alle voertuigen, voorzien van een enkele as dan wel twee assen, liggende op een onderlinge afstand van minder dan 1 m. welke kennelijk bestemd zijn om door een motorvoertuig te worden voortbewogen    met een lengte van niet meer dan 4.50 m. een breedte van niet meer dan 2 m. en een hoogte van niet meer dan 1.50 m.
n. “huisdier” dier dat gerekend wordt tot het kleine huisdier zoals hond, kat, goudhamster, konijn, aquariumvissen, terrariumdieren en vogelsoorten welke worden gehouden in een kooi. Niet toegestaan zijn de grote huisdieren zoals o.a. paard, ezel, varken, rund en schaap.

 

ARTIKEL 1
HET BESTUUR

1 Het bestuur heeft tot taak de doelstellingen van de vereniging, vastgelegd in de statuten,
  te realiseren met alle haar ten dienste staande middelen.
2. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen en overeenkomstig de begroting zoals bedoeld in artikel 10.3 van de statuten.  Het bestuur is gehouden verplichtingen die niet in de begroting zijn voorzien en die een bedrag      van € 15.000 te boven gaan vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.
3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid commissies te benoemen ter ondersteuning van haar taken.
4. Het bestuur is bevoegd een persoon(en) aan te wijzen welke wordt(en) gemachtigd bepaalde taken, al dan niet bezoldigd, voor het bestuur uit te voeren.
5. De gemachtigde kan door het bestuur worden bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, mits onder goedkeuring van het bestuur.

6. Het bestuur is bevoegd om de gemachtigde volmacht te geven om de vereniging binnen de daarin omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 2
DE VOORZITTER

De voorzitter is de eerstverantwoordelijke binnen de vereniging en tevens haar officiële vertegenwoordiger en woordvoerder.
Hij ondertekent de notulen na goedkeuring en tevens alle stukken waarop zijn handtekening is vereist.
Hij is de teamleider van het bestuur en zit de vergadering voor. Hij heeft het recht de orde van de dag vast te stellen, beraadslagingen te sluiten, tenzij de meerderheid van de stemgerechtigde leden het verlangen kenbaar maakt, deze alsnog voort te zetten.
Hij benoemt tijdens de (bijzondere) vergadering de leden van het (de) stembureau(s). Hij kan zich laten assisteren of vervangen door de 2e voorzitter, welke uit de overige leden van het voltallige bestuur is gekozen.

ARTIKEL 3
DE SECRETARIS

De secretaris verzorgt de ledenadministratie van de vereniging en draagt zorg voor het opmaken van de notulen van de vergadering. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering behandeld en worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en hem zelf.
Alle uitgaande stukken worden, namens de vereniging door hem ondertekend, hij is verplicht hiervan een afschrift te behouden.
Op de ALV brengt hij het jaarverslag uit.
Hij beheert en bewaart het archief.
Hij kan zich laten assisteren of vervangen door de 2e secretaris, welke uit de overige leden van het voltallige bestuur is gekozen.

ARTIKEL 4
DE PENNINGMEESTER

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en is persoonlijk verantwoordelijk voor dit beheer.
Hij draagt zorg voor de inning van de voorschotnota (servicekosten) van de eigenaren, alsmede voor alle bijdragen en de vereniging toekomende baten. De boekhouding dient te allen tijde de stand van baten en lasten te kunnen aangeven. Hij houdt een register bij van alle leden en huurders.
Op de jaarlijkse vergadering brengt hij verslag uit van het financiële beheer. Tevens dient hij een begroting in, mede namens het bestuur, voor het komende boekjaar.
De kascommissie heeft tot taak verslag van haar bevindingen te geven, waarna de penningmeester voor zijn beheer gedechargeerd zal worden door de algemene ledenvergadering.
Hij kan zich laten assisteren of vervangen door de 2e penningmeester, welke uit de overige leden van het voltallige bestuur is gekozen.

ARTIKEL 5

Het bestuur bepaalt welke taak ieder van de vervangende en overige bestuursleden in het bijzonder zal hebben te vervullen.
De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.

ARTIKEL 6
DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken, welke niet tot de eerstvolgende bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld, alsmede die, welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mee. Deze besluiten behoeven de bekrachtiging van het bestuur.

ARTIKEL 7
OVERIGE BESTUURSTAKEN-VERTEGENWOORDIGING

De overige bestuurstakenvertegenwoordiging zijn omschreven in artikel 9 van de statuten.

ARTIKEL 8
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. Het jaarverslag, rekening en verantwoording, begroting, de jaarvergadering, toegang en stemrecht, besluitvorming, bijeenroeping en statutenwijziging, zijn omschreven in de artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 15, en 16 van de statuten.
In iedere vergadering houdt de secretaris een presentielijst van de stemgerechtigde leden bij.
2. Machtigingen tijdens stemmingen in de ALV mogen alleen gebruikt worden tijdens stemmingen van vooraf bekendgemaakte voorstellen. Zij mogen niet worden gebruikt voor spontaan tijdens de vergadering ingebrachte voorstellen..

ARTIKEL 9
AFTREDEN EN BENOEMING BESTUURSLEDEN

1. Aftreden en benoeming bestuur is geregeld in artikel 8 van de statuten.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.
3. Benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet 10 dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

ARTIKEL 10
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAARS EN GEBRUIKERS

1. Elke eigenaar zal het recht hebben op uitsluitend gebruik van het hem toegekende kavel.
2. Elke eigenaar heeft bij de uitoefening van dit recht op gebruik, de statuten en het huishoudelijk reglement in acht te nemen. Hij mag geen hinder toebrengen aan de rechten van de andere eigenaars en gebruikers, die in verband met de omstandigheden als onredelijk moeten worden beschouwd.
3. Een eigenaar mag op zijn grond en/of opstal(len) veranderingen aanbrengen, mits geen schade wordt toegebracht aan de gemeenschappelijke gedeelten of aan andere opstal(len).
4. Elke eigenaar zal het genot hebben van de gemeenschappelijke gedeelten, doch hij moet de bestemming hiervan, de statuten en het huishoudelijk reglement in acht nemen en hij mag geen inbreuk maken op het recht van medegenot van de andere eigenaars.
5. De gezamenlijke eigenaars/gebruikers zijn verplicht toegang te verlenen aan het bestuur of een door het bestuur benoemde gemachtigde, tot het inspecteren en repareren van op de kavels aanwezige voorzieningen voor algemeen nut zoals riool, gas, water, elektra en telefoon. Tevens op controle van bijbehorende meters.
De secretaris zal dit vooraf melden aan de betrokken(en) eigenaar(s) of gebruiker(s) op wier kavel deze werkzaamheden of controle zal plaatsvinden.
Indien bij onbereikbaarheid van voormelde eigenaar(s) gemelde handelingen niet kunnen wachten tot uitstel, zal hij deze onmiddellijk uitvoeren, maar alsnog achteraf de betrokkenen op de hoogte stellen van voornoemde werkzaamheden. Het bestuur verplicht zich zoveel mogelijk de oude staat te herstellen. De kosten hiervan zijn voor gezamenlijk rekening zoals bepaald in de vestiging mandeligheid van 22 maart 1994.
6. Elke eigenaar is verplicht gebruik te maken van bestaande en nieuwe contracten voor leveringen en diensten die de Vereniging collectief voor hen afsluit. Voor deze leveringen en diensten kunnen de eigenaars zelf geen (aanvullende) contracten afsluiten.
7. Het is de leden niet toegestaan op andere wijze dan in artikel 10.7 beschreven zich van vuil, elektra, water en gas te voorzien zonder hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur te hebben verkregen. Bij overtreding van dit artikel is het bestuur gerechtigd maatregelen te treffen zoals bepaald in artikel 15.1, dan wel over te gaan tot het betreden van het kavel en het verwijderen van de voorziening. Door het lidmaatschap geeft het lid onherroepelijk toestemming tot toetreding van zijn kavel door de beheerder en/of een derde voor het verwijderen van de voorziening, zodat er geen huisvredebeuk kan worden gesteld.
Bij belemmeren van de beheerder en/of voormelde derde tot toetreding van de betreffende kavel treedt artikel 16.4 in werking.

ARTIKEL 11

1. Elke eigenaar is gerechtigd zijn rechten op de kavel te vervreemden, te bezwaren, zijn opstal(len) te gebruiken, dan wel aan derden in gebruik af te staan, echter met inachtneming van het hierna in dit artikel en in artikel 12 bepaalde.
2. Elke nieuwe eigenaar is verplicht de toestemming van het bestuur te vragen om zijn opstal(len) zelf in gebruik te nemen als eigenaar gebruiker, dan wel een ander als gebruiker van de opstal(len) toe te laten, met verstrekking van de benodigde gegevens, geldig legitimatie en GBA-registratie.
3. Weigering van de gegadigde zal slechts plaats mogen vinden indien, naar alle redelijkheid en billijkheid van de overige eigenaars niet kan worden verlangd, dat zij de gegadigde als medebewoner in hun midden opnemen, en/of wanneer niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 12.
4. Ingeval van weigering van de gegadigde door het bestuur heeft de gegadigde het recht op beroep op de vergadering, die te dien einde binnen 3 maanden na ontvangst van het daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de gegadigde door de secretaris moet worden bijeengeroepen en gehouden zal worden 30 dagen na uiterlijk termijn van beroep.
5. Ingeval van openbare verkoping zal de toestemming moet worden gevraagd aan de secretaris, die de toestemming, onder door hem te stellen voorwaarden, kan verlenen, nadat hij de voorzitter heeft geraadpleegd.
Tot die tijd zal ieder gegadigde zich kunnen wenden tot de secretaris met het verzoek een verklaring af te geven dat geen bezwaar zal worden gemaakt tegen het gebruik door hem van het kavel, waarop het te verkopen recht betrekking heeft, voor het geval hij koper in de veiling mocht worden.
Daartoe zal hij de gegevens verschaffen zoals bedoeld wordt in lid 3 onder betaling van een, jaarlijks door de vergadering vast te stellen, bedrag ter bestrijding van de door de vergadering te maken onkosten.
Indien de secretaris en de voorzitter niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt terstond een bestuursvergadering gehouden, waar besluitvorming zal plaatsvinden.
6. Het bepaalde in het voorgaande lid is mede van toepassing bij verkoop door de eerste hypothecaire schuldeiser ingevolge een beding, als bedoeld in artikel 1223, lid 2 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12

1. Bij gebruik van de opstallende door iemand die geen eigenaar is van de kavel, of deze wenst te verkrijgen, zal door middel van een gedagtekend en ondertekend stuk door de eigenaar verklaren dat de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement hem/haar bekend zijn. De eigenaar blijft ten alle tijden aansprakelijk.
2.   Middels deze getekende verklaring verplicht hij/zij zich de bepalingen van de statuten    en het huishoudelijke reglement, voor zover deze op het gebruik betrekking hebben, te zullen naleven, ook indien deze bepalingen tot stand komen na dagtekening van de in dit artikel bedoelde verklaring. De eigenaar is verplicht de gebruiker van zijn opstallen en kavel van elke verandering of aanvulling van de bepalingen van de statuten of het huishoudelijke reglement onmiddellijk op de hoogte te stellen.
3. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring behoudt zowel de gebruiker als de secretaris een exemplaar.
4. De eigenaar van een opstal(len) is, in geval hij/zij de opstal(len) voor een periode langer dan één maand verhuurt of ter beschikking stelt, verplicht, voordat de periode ingaat, een GBA-registratie van de huurders in een Nederlandse gemeente en een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren bij de secretaris van de vereniging.
In het geval van een kortere verhuurperiode dan één maand, zoals bijvoorbeeld Airbnb het geval is, is de eigenaar verplicht vooraf bij het secretariaat te melden wie de huurders zijn. Bij in gebreke blijven kan door het bestuur een boete worden opgelegd van € 100,- per dag vanaf de eerste dag van verhuur met een maximum van € 1000,-
Het huisvesten van arbeidsmigranten in recreatieverblijven is niet toegestaan. De gemeente Zuidplas beschouwt huisvesting van arbeidsmigranten als een vorm van permanente bewoning, aangezien de woning als hoofdverblijf van de arbeidsmigrant fungeert en niet wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden. De bestrijding hiervan heeft een hoge prioriteit.
5. Bij ingebreke blijven van het in het vierde lid bepaalde treedt bij eerste dag van verhuur de boetebepaling in werking zoals beschreven in artikel 14.4 van het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 13

1. De gebruiker (niet eigenaar) van een kavel en/of opstal(len) verbindt zich jegens de Vereniging als borg voor de eigenaar van het door hem gebruikte kavel met de daarop gebouwde opstal(len) voor de richtige nakoming van hetgeen de eigenaar ingevolge het reglement verschuldigd is of zal worden.
2. Voormelde borgtocht zal slecht uitstrekken tot verplichtingen van de betrokken eigenaar, die opeisbaar worden na het tijdstip, waarop per aangetekende brief aan de gebruiker is medegedeeld dat de vereniging van de in dit artikel bedoelde verbintenis gebruik wenst te maken, terwijl de gebruiker als borg nimmer meer zal behoeven te betalen, dan de waarde van het genot van het recht op gebruik, gedurende de periode dat de gebruiker dit genot heeft, met dien verstande dat maandelijks niet meer betaald zal behoeven te worden dan de geschatte maandelijkse lasten.
Verlangd zal worden dat de borg afstand doet van het voorrecht van uitwinning en van alle andere voorrechten en exceptien door de wet aan borgen toegekend.

ARTIKEL 14

1. Degene, die zonder de in artikel 12 bedoelde verklaring getekend te hebben, en/of zonder de vereiste toestemming als bedoeld in artikel 11 een opstal(len) betrokken heeft, kan de toegang tot de gemeenschappelijke gronden worden ontzegd, terwijl alle wettelijke maatregelen zullen worden genomen tot ontruiming van de betrokken opstal(len).
2. Tot de in het eerste lid bedoelde maatregelen is de vergadering dan wel de secretaris bevoegd.
3. Indien een opstal(len) zonder toestemming van de eigenaar wordt betrokken of bij de gebruiker blijft, nadat het gebruikersrecht is geëindigd, is eerstgenoemde verplicht onverwijld maatregelen te nemen om op zijn kosten de ontruiming van de opstal(len) te bewerkstelligen.
4. De eigenaar, die zonder de in artikel 11 bedoelde toestemming een opstal(len) heeft betrokken of doen betrekken, of verhuurt zonder de in artikel 12.4 genoemde GBA-registraties, verbeurt voor iedere dag, dat de opstal(len) zonder zodanige toestemming blijft, een dadelijk opeisbare boete van honderd euro (€ 100).
Eveneens verbeurt de eigenaar, die in het geval bedoeld in lid 3, nalaat, na door de secretaris te zijn aangemaand, de nodige maatregelen tot ontruiming te nemen, honderd euro (€ 100) voor iedere dag dat hij nalatig blijft zulks te doen.
De vergadering is bevoegd de krachtens dit artikel en artikel 15 verschuldigde boeten te wijzigen.

ARTIKEL 15

1. Aan de eigenaar en/of gebruiker van de opstal(len) die:
a. de bepalingen van de statuten of van het huishoudelijk reglement niet nakomt of overtreedt;
b. zich niet gedraagt naar vergaderingsbesluiten;
c. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de medebewoners van de parken;
d. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de bestuursleden van de vereniging of diens gemachtigde(n).
kan door het bestuur een waarschuwing worden gegeven. Wordt geen gevolg gegeven aan een waarschuwing, dan kan het bestuur een boete opleggen van honderd euro
(€ 100) per geconstateerde overtreding per dag tot een maximum van duizend euro
(€ 1000). Blijft de overtreding voortduren dan zal er een extra ALV worden uitgeroepen waarin de vergadering een boete kan opleggen tot maximaal tweehonderd euro (€ 200) per dag.
2. Wordt een der in het vorige lid bedoelde handelingen of verzuimen door de eigenaar na een waarschuwing binnen een jaar andermaal gepleegd of voortgezet, dan kan de vergadering op voorstel van het bestuur besluiten dat de eigenaar het betreffende kavel dient te ontruimen op straffe van een direct opeisbare boete van honderd euro (€ 100), voor elke dag dat de eigenaar heeft verzuimd de kavel te ontruimen.
3. De vergadering besluit niet tot het geven van een waarschuwing of besluit niet tot ontruiming dan na oproeping van de eigenaar. De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen voor de dag der vergadering, per aangetekende brief, met vermelding van de bezwaren. De eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een raadsman.
4. De in dit artikel bedoelde besluiten zullen moeten worden genomen met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
5. De in dit artikel bedoelde besluiten worden door de secretaris bij aangetekende schrijven, ter kennis gesteld van de belanghebbende en van de op zijn opstal(len) ingeschreven hypotheekhouders. De besluiten zullen de gronden vermelden die tot de maatregelen hebben geleid.
6. Een besluit tot ontruiming van opstal(len) zal niet eerder ten uitvoer mogen worden gelegd dan na afloop van een termijn van een maand na verzending van de kennisgeving als in lid 5 bedoeld. Beroep op de rechter schorst de tenuitvoerlegging van het genomen besluit met dien verstande, dat de schorsing wordt opgeheven, wanneer de rechter zich met het besluit verenigt, zelfs wanneer de betrokkenen tegen de beschikking of het vonnis van de rechter in hoger beroep of in cassatie zou komen.
7. Indien een eigenaar het recht van eigendom in overeenstemming met het in dit reglement bepaalde ten gebruike heeft afgestaan, is het in de vorige leden van dit artikel bepaalde van toepassing op de gebruiker, wanneer de gebruiker de bepalingen van de statuten of dit huishoudelijk reglement niet nakomt of overtreedt, of zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de bestuursleden van de vereniging of de medegebruikers van de parken.

ARTIKEL 16

1. De eigenaars en gebruikers zijn verplicht de kavels en/of hun opstal(len) behoorlijk te onderhouden en meer in het bijzonder ervoor te zorgen, dat alle zich hierin bevindende zaken, installaties en dergelijke zoals pomp en/of doorspuitpunt, waarbij tevens de andere eigenaars of gebruikers belang hebben, zich voortdurend in goede staat bevinden.
a. Storingen aan meetinrichtingen zullen onmiddellijk worden doorgegeven aan de secretaris. Zij zullen de bestemming van hun opstal(len), zoals die uit de koopakte, statuten en dit reglement blijkt, niet mogen wijzigen.
b. Mocht op tweede verzoek van het bestuur het onderhoud niet ter hand zijn genomen of installaties en dergelijke niet in goede staat zijn gebracht, dan kan een boete worden opgelegd zoals beschreven in artikel 15. Heeft ook dit niet het gewenste effect dan kan het bestuur besluiten het onderhoud of het in goede staat brengen van de installaties en dergelijke aan een externe partij uit te besteden. De daaraan verbonden kosten worden op de eigenaars en gebruikers die in gebreke zijn gebleven verhaald.
c. Door het lidmaatschap geeft het lid onherroepelijk toestemming tot toetreding van zijn kavel door de beheerder en/of een derde, de derde voor het onderhoud en verbetering als bepaald in artikel 16.1 van het huishoudelijk reglement, zodat er geen huisvredebreuk kan worden gesteld.
d. Bij belemmeren van de beheerder en/of voormelde derde tot toetreding van de betreffende kavel verbeurt het lid een boete als vermeld in artikel 15 van het huishoudelijk reglement, onverminderd het recht voor de vereniging om daarnaast vergoeding van daarboven geleden schade en/of nakoming te vorderen.
e. In het geval dat op de kavel of in de opstal(len) schade ontstaat of gevaar bestaat voor ernstige hinder van de andere gebruikers, dient de eigenaar of gebruiker het bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen.
2. Zij mogen geen veranderingen in of aan de opstal(len) aanbrengen waardoor de hechtheid ervan in gevaar zou worden gebracht of waardoor het architectonisch uiterlijk ervan gewijzigd zou worden.
3. Als kleur van opstal(len) is toegestaan transparante of dekkende beitsen in de Ral-kleuren 6003, 6005, 6007, 6009, 6011, 6012, 6020, 7002, 7009, 7010, 7016, 7022, 7024, 7033, 7039, 8007, 8011, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019. Het gebruik van andere kleuren moet worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
4. Zij verplichten zich aan de vereniging over te laten het onderhoud en de instandhouding van de gezamenlijke gronden, alsmede het onderhoud van alle zaken zoals voornoemd in de vestiging mandeligheid van 22 maart 1994.
5. In het geval dat op de kavel of in de opstal(len) schade ontstaat of gevaar bestaat voor ernstige hinder van de andere gebruikers, dient de eigenaar of gebruiker het bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen.

 

ARTIKEL 17

1. Iedere op-, aan- of bijgebouw zonder toestemming van het bestuur is verboden.
2. Als ondersteuning voor haar besluitvorming t.a.v. lid 1 adviseert de welstandcommissie het bestuur.
Het bestuur is bevoegd regels op te stellen welke voorzien in eisen t.a.v. bouw, veiligheid, duur en aanvang van het te slopen c.q. te bouwen object, met inachtneming van de gemeentelijke bouwvoorschriften. Bezwaarschriften mede-eigenaars en gebruikers kunnen ingediend worden bij het bestuur.
De bouwregels zijn terug te vinden op de website van de vereniging, onder bouwvoorschriften.
3. Een toestemming tot het aangaan van het in lid 1 gestelde mag niet in afwijking zijn met de statuten, huishoudelijk reglement of gemeentelijke voorschriften.
Aanvrager heeft mogelijk een vergunning nodig van de gemeente voor het realiseren van de aanvraag. Een schriftelijke toestemming van het bestuur wordt pas verleend na overlegging van de mogelijke gemeentelijke vergunning.
4. Ingeval van weigering tot toestemming van het bestuur heeft de aanvrager recht op beroep van de vergadering. Dit beroep zal worden behandeld in de eerstvolgende vergadering.
5. Nadat schriftelijke toestemming is verkregen is iedere opstal(len) tegenover de andere gerechtigden aansprakelijk voor de schade aan zijn kavel of opstal(len) of daartoe behorende installaties toegebracht en voor ongeoorloofde hinder, een en ander veroorzaakt door de schuld van hemzelf, van zijn huisgenoten, leveranciers of van degenen, voor wie hij verantwoordelijk is, tijdens de realisering van voornoemde toestemming.

ARTIKEL 18

De eigenaars en gebruikers zijn over en weer verplicht elkander niet te hinderen in de bewoning en het gebruik van de opstal(len) of het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, en zij zullen over en weer moeten gedogen, dat zij, gezinnen en bezoekers gebruik maken van de aangewezen gemeenschappelijke toegangen naar de opstal(len).

ARTIKEL 19
GEZAMENLIJKE SCHULDEN EN KOSTEN

Tot de schulden en kosten, als bedoeld in artikel 6 van de statuten, worden verder gerekend:
a. de kosten van een rechtsgeding tot nakoming van de verplichtingen, die door de eigenaars en gebruikers uit de wet, statuten of huishoudelijk reglement jegens elkander voortvloeien, en de kosten verbonden aan de exploiten en kennisgevingen die de eigenaars gezamenlijk betreffen;
b. het bedrag van schadevergoeding door de gezamenlijke eigenaars als zodanig verschuldigd aan een van hen of aan een derde;
c. de assurantiepremies ten opzichte van een wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand verzekering;
d. alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de vereniging.

ARTIKEL 20
RESERVE FONDS

De gelden van het reservefonds behoren aan de vereniging.

ARTIKEL 21
VERZEKERINGEN/HERSTEL/HERBOUW

1. Eigenaar, eigenaar gebruikers en eigenaar opstal(len), verplichten zich jegens elkander en jegens de vereniging tot het nemen van de volgende maatregelen.
a. Aanschaf van een brandblusser (schuimvulling, 6kg) met jaarlijkse keuring.
b. Aanbrengen CO2-melder als er een open haard of houtkachel/allesbrander aanwezig is.
c. Rookmelders op elke verdieping.
d. Jaarlijks onderhouden van de cv-installatie en/of geiser.
e. Vijfjaarlijks afpersen van de gasleidingen.
f. Afsluiten van een brand-/opstalverzekering welke de herbouwkosten van opstal(len) dekt.
g. Afsluiten van een verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid.
2. Bij beschadiging of vernietiging (sloop/afbreking daaronder begrepen) van opstal(len) zijn de in lid 1 genoemde eigenaren en gebruikers, verplicht binnen vier maanden na het optreden van voormelde beschadiging of vernietiging (sloop/afbreking daaronder begrepen) het ongeval te besluiten tot herstel of herbouw.
3. Indien binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen besluit is genomen worden de eigenaars en/of gebruikers geacht tot herstel of herbouw te hebben besloten.
4. Voor iedere dag dat daarna niet is overgegaan tot herstel of herbouw, kan het bestuur een boete opleggen van honderd euro (€ 100,00) tot aan herstel of herbouw is begonnen, onverminderd het recht van het bestuur om nakoming van het herstel of herbouw te vorderen.
5. Voor iedere dag dat de opstal(len) niet gereed is een jaar na afloop van voormelde termijn van vier maanden, kan het bestuur een boete opleggen van honderd euro (€ 100,00) per dag, onverminderd het recht van het bestuur om nakoming van het herstel of herbouw te vorderen.
6. Het bestuur en/of de algemene vergadering kunnen de boete verhogen, matigen of geheel kwijtschelden en/of voormelde termijnen uitstellen. Indien bestuur en algemene vergadering van elkaar afwijken, heeft het besluit van de algemene vergadering voorrang (gelding).
7. De in lid 1 genoemde eigenaren en gebruikers mogen, wanneer zij twee aangrenzende kavels bezitten één van de kavels gebruiken als “tuinkavel”.
De tuinkavel dient als goedverzorgde tuin, eventueel met schuur of tuinhuisje welke voldoet aan de gemeentelijke voorschriften en de regels van Vereniging Poldertuin -‘t Vissertje. De tuinkavel kan een directe toegang hebben tot de aangrenzende kavel van dezelfde eigenaar. De tuinkavel blijft kadastraal ongewijzigd en de eigenaar betaalt ook voor zijn tuinkavel alle geldende kosten. De eigenaar behoudt het recht zijn tuinkavel weer volgens de regels te bebouwen en behoudt het stemrecht verbonden met de tuinkavel, Bij gezamenlijke verkoop van bebouwd kavel en aangrenzend tuinkavel gaat het recht over op de nieuwe eigenaar (kettingbeding). Bij gescheiden verkoop van de kavels vervalt het recht op gebruik als “tuinkavel”.

ARTIKEL 22

1. De door de vergadering bepaalde hoogte van de voorschotnota (servicekosten) dienen binnen 4 weken na de opeisbaarheid daarvan aan de vereniging te zijn voldaan. Indien een eigenaar of gebruiker, hier niet aan voldoet is hij hierover van de datum van opeisbaarheid een rente verschuldigd, op basis van de wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarheid. Het bestuur is bevoegd een boete vast te stellen, over het uitstaande bedrag voor iedere kalendermaand (een gedeelte hiervan voor een volle maand gerekend) gedurende de periode dat hij in gebreke is, ongeacht de overige maatregelen die tegen hem kunnen worden zoals gesteld in artikel 6, lid 9 van de statuten.
2. Ingaande 7 december 2012 dient een nieuwe eigenaar voor de betaling van de voorschotnota een machtiging tot automatische incasso af te geven aan het bestuur.
3. Ingaande 7 december 2012 dient een nieuwe eigenaar op de bankrekening van de Vereniging binnen één week na de daadwerkelijke eigendomsoverdracht een borg te storten gelijk aan tweemaal de hoogte van de maandelijkse servicekosten. Deze borg wordt bij verkoop van het eigendom verrekend met de eventuele nog uitstaande schulden aan de Vereniging en met de eindafrekening van de voorschotnota’s. Het restant van de borg wordt door de Vereniging overgemaakt op de bankrekening van de eigenaar.

ARTIKEL 23
RECHTSVORDERING

1. Het bestuur heeft de machtiging van de vergadering nodig voor het instellen van en berusten in rechtsvordering en het aangaan van dadingen. Indien naar de mening van het bestuur niet kan worden gewacht is geen oproeping van de vergadering vereist, maar deelt dit besluit op de eerstvolgende vergadering mee. Een besluit behoeft de bekrachtiging van de ALV.
2. Het behoeft geen bekrachtiging om verweer te voeren in kort geding.

ARTIKEL 24.
REGELS T.A.V. HET GEBRUIK EN VOORKOMEN VAN OVERLAST OP DER GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN EN EIGEN GEDEELTE(N).

1. De gezamenlijke gebruikers zijn verplicht muziekinstrumenten en apparaten voor geluidsweergave slechts zodanig te gebruiken, dat wordt vermeden dat de voortgebrachte geluiden buiten de opstal(len) waar de instrumenten of apparaten worden gebruikt, aan anderen overlast bezorgen.
2. Onverminderd het in voorgaande artikel bepaalde zijn eigenaars en gebruikers verplicht bij hun verblijf in en het gebruik daarvan, een gepaste rust in acht te nemen en het buiten noodzaak veroorzaken van lawaai, van welke aard dan ook zoveel mogelijk te voorkomen.
Boor-, breek, timmerwerk en schuren in of aan de opstal(len) is slechts geoorloofd op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. Op zaterdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Op zondag zal de zondagsrust in acht worden genomen.
In het bijzonder gedurende de late avond- en nachturen (23.00 tot 7.00 uur) wordt op de parken de grootst mogelijke stilte in acht genomen.
3. Het houden van huisdieren is slechts toegestaan wanneer daardoor op generlei hinder of overlast wordt veroorzaakt.
De eigenaars/houders van de huisdieren dienen erop toe te zien dat paden, parkeerplaatsen, gemeenschappelijk groen en dijk langs de ringvaart niet door hun huisdieren worden bevuild of beschadigd.
Op de gemeenschappelijke terreinen dienen huisdieren daartoe kort aan de lijn te worden gehouden.
Het gebruik van de lange lijn is slechts toegestaan buiten de gemeenschappelijke terreinen. De eigenaars/houders zijn verplicht tijdens hun afwezigheid, huisdieren binnen de ruimte van opstal(len) te laten verblijven.
De aanwezigheid buiten opstal(len) van huisdieren bij afwezigheid van eigenaars en gebruikers is niet toegestaan. Kennels en hondenhokken als nachtverblijf, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
4. Het bestuur is gerechtigd tot beperken c.q. verbieden van huisdieren indien dit telkenmale lijdt tot overlast.
5. Het fokken van dieren is niet toegestaan.
6. Het aanbrengen van reclameplaten, affiches en anderszins, is niet toegestaan. Deze bepaling zal niet van toepassing zijn op affiches waarbij propaganda wordt gemaakt voor enige van overheidswege uitgeschreven verkiezing deelnemende partij, gedurende een periode van drie weken voorafgaande aan de vastgestelde datum van die verkiezing, alsmede op aankondigingen dat de betreffende opstal(len) te koop of te huur is.
Het is niet toegestaan bovenstaand aan te hangen of te plakken op gemeenschappelijke bezit zoals bomen, hekwerken en brievenbussen.
Niet commerciële advertenties van eigenaars en gebruikers, kunnen worden geplaatst op het mededelingenbord. Hiertoe dient betreffende advertentie te worden aangeboden bij de secretaris, die voor uniforme verwerking zal zorgdragen.
 7. Het is verboden op de paden, parkeerplaatsen, gemeenschappelijk groenvoorzieningen en de dijk langs de ringvaart, vuilniszakken of andere voorwerpen zoals grofvuil te plaatsen.
De vergadering zal regels uitvaardigen omtrent afvoer en verwerken van huis- en grofvuil.
Snoeihout mag men in voor- en najaar deponeren op een door het bestuur aangegeven plaats. Tijdstip en plaats zal via het mededelingenbord en/of de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Tijdens het seizoen en buiten de door het bestuur bekendgemaakte tijdstippen is het niet toegestaan snoeihout aan te bieden c.q. te deponeren op de terreinen van de parken.
 8. Voor het plaatsen van voertuigen op de parkeerterreinen en de bij De Poldertuin naastgelegen parkeerstrook gelden de bepalingen zoals vastgelegd in hoofdstuk 5, afdeling 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zuidplas. De ALV heeft hierop aanvullend besloten dat het niet is toegestaan
a) een voertuig te parkeren met een totaalgewicht van meer dan 3.500 kg;
b) een aanhanger te parkeren voor een periode langer dan drie opeenvolgende dagen.
Voertuigen die niet binnen de belijning passen van de parkeerplaatsen dienen te worden geplaatst op de parkeerstrook buiten het parkeerterrein van De Poldertuin.
Aanhangwagens mogen worden geplaatst op de eigen kavel, mits deze zijn onttrokken aan het zicht van het pad en belendende percelen.
Voor afwijkingen op de hierboven genoemde bepalingen dient vooraf aan het bestuur om ontheffing te worden gevraagd.
 9. Bij verhuizingen of het brengen c.q. wegbrengen van zware voorwerpen is het toegestaan met de auto de paden in te rijden voor het laden en lossen. Hiervoor is vooraf, melding noodzakelijk aan het bestuur, één dag van tevoren op kantoor tijdens kantooruren of per mail. Zonder deze melding is het niet toegestaan de paden in te rijden. Met het laden en lossen dient direct een aanvang te worden genomen, waarna het voertuig de paden onmiddellijk weer dient te verlaten. Het bestuur is bevoegd een voertuig te weigeren indien naar diens mening het te lossen of te laden voorwerp(en) met de aanwezige boodschappenwagens kan worden gelost of geladen. Het bestuur zal eveneens voertuigen weigeren die naar zijn mening een dergelijke afmeting heeft, waardoor schade aan paden of persoonlijke eigendommen kunnen ontstaan.
Indien aan eigenaar of gebruiker toestemming is verleend is deze verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat aan gemeenschappelijke gronden of aan die van de andere eigenaars of gebruikers.
De palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 – 17.00 uur omlaag. Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen. Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete opgelegd worden.
In alle andere gevallen dient men gebruik te maken van de beschikbare boodschappenwagens. Deze wagens dienen na gebruik onmiddellijk weer te worden teruggeplaatst.
10. Fietsen, brommen en het besturen van een motorfiets op de paden dient zoveel mogelijk te worden beperkt. De snelheid mag niet hoger zijn dan stapvoets. Hinderlijk lawaai van motoren dient te worden voorkomen.
Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van een rijverbod bij voortdurende overlast.
11. De gemeenschappelijke groenstroken dienen uitsluitend voor verfraaiing van de omgeving van de parken en dienen in alle opzichten te worden ontzien.
Het in cultuur brengen van gemeenschappelijke groenstroken door eigenaars of gebruikers is alleen mogelijk met toestemming van het bestuur. De ALV kan richtlijnen uitvaardigen betreffende duur en kosten.
Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan de gemeenschappelijk groenstroken behoudens toestemming van het bestuur.
12. De brievenbussen zijn het eigendom van de vereniging en worden in bruikleen aan de gezamenlijke gebruikers afgestaan. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan een toegewezen bus.
Voor een uniforme verwerking kan bij de secretaris een naamsverwijzing worden opgegeven. Het zelf aanbrengen van een naamsverwijzing is niet toegestaan. Het aanbrengen van stickers op de brievenbussen is niet toegestaan, met uitzondering van de JA/NEE of NEE/NEE stickers die aangeven of reclame en/of gratis streekbladen mogen worden bezorgd.
13. Het plaatsen van een (aanleg) steiger in waterwegen is verboden zonder toestemming van de vergadering.
14. Vissen in de waterwegen van de parken is toegestaan. Het gebruik van roeibootjes en kano’s of een ander vaartuig is niet toegestaan.
15. Open vuren zijn verboden. Onder open vuren wordt verstaan: vuurkorven, fakkels en alle verdere vuur gerelateerde tuinapparaten die vonken kunnen veroorzaken. Bij overtreding volgt een boete van € 100,- per gebeurtenis.
16. Erfafscheidingen gemaakt van houten planken, palen, stammetjes of andere materialen zoals kunststof mogen niet hoger zijn dan 1.80 meter. Bovenstaande is niet van toepassing op erfscheidingen van heggen of struiken. Mits dit niet leidt tot overlast van belendende of tegenover liggende percelen. Dit naar beoordeling van het bestuur.
17. Klachten voortvloeiend uit een ernstige mate van overlast in ruime zin, dienen de bewoners allereerst in goede verstandhouding onderling op te lossen.
Indien men niet tot een oplossing komt dan dienen minimaal 2 bewoners met verschillend adres en met dezelfde klacht zich schriftelijk tot het bestuur te wenden. Het bestuur zal dan passende maatregelen nemen overeenkomstig artikel 15 lid 1 van het huishoudelijk reglement.
18. De opstal(len) dient te zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar huisnummer.
19.  iedereen is verplicht om zijn/haar straat schoon te houden tenminste 50 cm van de erfgrens tot aan het pad. Met andere woorden: onkruid, sneeuw of ijs vrij.

 

ARTIKEL 25

Indien het bestuur het wenselijk en mogelijk acht, zal door de vereniging op geregelde tijden een orgaan worden uitgegeven, dat aan de gezamenlijke gebruikers zal worden toegezonden, volgens desbetreffend besluit van het bestuur. De samenstellers van dit orgaan zijn over de inhoud verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

ARTIKEL 26
SLOTBEPALINGEN

Overal waar in dit huishoudelijk reglement is bepaald dat een persoon een boete is verschuldigd, is die persoon tevens gehouden de daarboven geleden schade te vergoeden aan de vereniging en kan de vereniging daarnaast tevens nakoming vorderen. In de statuten van de vereniging is eveneens bepaald dat bij overtreding van de statuten en/of het huishoudelijk reglement de overtreder een boete is verschuldigd, naast eventuele verdere schadevergoeding en onverminderde het recht voor de vereniging op nakoming. Indien voor dezelfde feit een boete is verschuldigd op grond van de statuten en op grond van het huishoudelijk reglement, zal de hoogste boete gelden.

ARTIKEL 27

In de gevallen waarin statuten of huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Aan het bestuur is opgedragen de uitlegging van het huishoudelijk reglement. Hierbij mag niet in strijd met de statuten worden gehandeld.

ARTIKEL 28

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen alleen geschieden door de ALV, met een 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Aan zulks een vergadering dient tenminste 20% van de stemgerechtigde leden deel te nemen.
Voorstellen tot wijziging moeten tenminste 10 dagen voor de ALV aan de leden worden medegedeeld.

ARTIKEL 29

Vereniging De Poldertuin-’t Vissertje verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op onze website.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

– het afhandelen van uw betaling(en)
– het verzenden van onze nieuwsbrieven
– u te kunnen benaderen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij gebruiken geen analytische- en geen trackingcookies.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. U kunt een verzoek tot inzage en/of correctie sturen naar info@poldertuinvissertje.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Waar hij genoemd wordt, wordt ook zij bedoeld.